Edmonds SD

FREE Virtual Field trip: Sat., May 22 @ 12PM

Page 1

VIRTUAL FIELD TRIP! WING The Edmonds SCHOOL DISTRICT Wing Luke Museum of the Asian Pacific American Experience Each student learning, every day! Our May planning committee will be focused on highlighting the diversity, culture, history, and equity issues for our Asian, Pacific Islander, and Native Hawaiian students, families, staff, and community. Saturday, May 22nd, 2021 This field trip is a FREE virtual tour of Seattle's Wing Luke Museum for Edmonds School District families. Families must register in 12:00 - 1:30 PM The field trip will be via Zoom Register here: https://forms.gle/v3Rp5534DwsVKnCP7 advance. The session will not be recorded Interpretation is available * Families that need interpretation must register in advance: We need 3 days to schedule interpreters for events. ** If you need an ASL interpreter please send an email to ASLrequests@edmonds.wednet.edu and a sign language interpreter willI be provided. 한국어 Korean 5월 기획 위원회는 아시아, 태평양 섬 주민 및 하와이 원주민 학생, 가족, 직원 및 지역 사회의 다양성, 문화, 역사 및 형평성 문제를 강조하는 데 중점을 두게 될 것입니다. 5월 22일 토요일 오후 12:00-1:30 현장 여행은 줌을 통해 됩니다. 여기에 등록하십시오. 이 현장 여행은 시애틀 윙 루크 박물관의 에드먼즈 교육청 가족을 위한 무료 가상 투어입니다. 가족은 사전에 등록해야 합니다. 세션은 기록되지 않습니다. 통역을 이용할 수 있습니다. https://forms.gle/v3Rp5534DwsVKnCP7 * 통역이 필요한 가족들은 미리 등록을 해야 합니다: 행사를 위한 통역관을 준비하는데3일이 필요합니다. Tagalog - Tagalog Ang aming komite sa pagpaplano sa buwan ng Mayo ay magtutuon ng pansin sa pagkakaiba-iba, kultura, kasaysayan, at mga isyu sa pagkakapantay-pantay para sa aming mga mag-aaral na Asyano, taga-isla ng Pasipiko, at katutubong hawaii, pamilya, kawani, at pamayanan. Sabado, Mayo 22nd mula 12:00-1:30 PM Ang field trip ay gaganapin sa pamamagitan ng Zoom Magparehistro dito: https://forms.gle/V3RP5534DWSVKNCP7 Ang field trip na ito ay libre: virtual na paglibot sa Seattle's Wing Luke Museum para sa mga pamilya ng Edmonds School District. Ang mga pamilya ay dapat magparehistro ng maaga. Ang sesyon ay hindi ire- record. Maaaring kumuha ng tagasalin ng wika * Ang mga pamilya na nangangailangan ng interpretasyon ay dapat magparehistro nang maaga: Kailangan namin ng 3 araw upang iiskedyul ang mga tagasalin para sa mga kaganapan. #X- Chinese (simplified) 我们的五月份规划委员会将重点关注亚洲、太平洋岛民和夏威夷原住民学生、家庭、员工和社区的多样性、文化、历史和平等议题。 5月22日(周日)下午 12:00 至 1:30 本次校外教学将透过 Zoom 进行 本次校外教学将以虚拟方式,免费供 Edmonds 学区家庭参观陆荣昌亚洲博 物馆。想参加的家庭必须提前报名。本次虚拟会议不会录影。 备有传译服务 请在此报名: https://forms.gle/v3Rp5534DwsVKnCP7 *需要口译的家庭必须提前注册:我们需要3天的时间安排活动的口译员。 Tiếng Việt - Vietnamese Ủy ban lập kế hoạch tháng 5 của chúng tôi sẽ tập trung vào việc làm nổi bật các vấn đề về sự đa dạng, văn hóa, lịch sử và công bằng đối với học sinh, gia đình, nhân viên và cộng đồng người Châu Á, Đảo Thái Bình Dương và người bản địa Hawaii. Thứ Bảy, 22 tháng 5 từ 12:00-1:30 PM Chuyến đi thực tế sẽ thông qua Zoom Đăng ký ở đây: https://forms.gle/v3Rp5534DwsVKnCP7 Chuyến đi thực tế này là một chuyến tham quan ảo MIỄN PHÍ đến bảo tàng Wing Luke ở Seattle dành cho các gia đình thuộc Học khu Edmonds. Gia đình phải đăng ký trước. Chuyến đi sẽ không được ghi lại Có thông dịch * Các gia đình cần thông dịch phải đăng ký trước: Chúng tôi cần 3 ngày để sắp xếp thông dịch viên cho các sự kiện. Questions - 2$1 - Katanungan$2 - A$3 Câu hỏi$4 If you have questions please call or email: Sally Guzmán Phone: 425-431-4267 Email: guzmanreyess@edmonds.wednet.edu Website for more information: https://tinyurl.com/ESDMAY-EQUITY_

Flyer ID 2074232

Sent from Edmonds SD

© 2019 Peachjar. All rights reserved.